Търсене на дума с 5 букви

Потребителят nade_421 търси 5 буквена дума

компютърен термин

БУКВИ:

скет
ОТГОВОРИ:

vandaik: Сокет - софтуерна абстракция за представяне на двата "терминала" за връзка между машините ( socket )