Търсене на дума с 4 букви

Потребителят Soni търси 4 буквена дума

Древно стенобитно оръдие

БУКВИ:

Тара
ОТГОВОРИ:

akapo: ТАРАН