Търсене на дума с 6 букви

Потребителят Чиви търси 6 буквена дума

Етаж от кредната система

БУКВИ:

а
ОТГОВОРИ:

IvanVasilev: Креда (лат. creda креда, тебешир) е третият и последен период от мезозойската ера (146-65 млн.год.), който се дели на Долна Креда с 6 етажа или века (Бериас, Валанжин, Хотриф, Барем, Апт, Алб) и Горна Креда, също разделена на 6 етажа (Ценоман, Турон,