Търсене на дума с 23 букви

Потребителят захарна търси 23 буквена дума

стихотворение от яворов

БУКВИ:

народоскитезаточеници
ОТГОВОРИ:

Nikola_Kolev: На родоските заточеници