Търсене на дума с 6 букви

Потребителят Шефката търси 6 буквена дума

коприна, обработена чрез изваряване в памук

БУКВИ:

налиа
ОТГОВОРИ:

fani1014: Налима